โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
6/1 ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ (056) 611030
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายประสาร เมืองเหลือ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวธนาธิ เหรียญวิลาศ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอุบลวรรณ เปรมโสตร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวันชัย บุญทั่ง
ครู คศ.3

นางวาสนา สุรัตน์สุขเกษม
ครู คศ.3